Những thay đổi đối với việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, trang web của Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu tất cả những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và những người cần cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc của họ nộp giấy tờ thông qua hệ thống trực tuyến của chính …

Những thay đổi đối với việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống và cung cấp bằng chứng về quốc tịch Úc Read More »